คู่มือการกรอกข้อมูล GLOBE Data Entry

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ Student, Teacher, ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ, คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้, บทความเผยแพร่ l Published articles, เอกสารเผยแพร่

  ดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ คู่มือ GLOBE Data Entry

GLOBE Multimedia

เขียนโดย thee เมื่อ . หัวข้อ คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้

จุ๊จุ๊ ต้นไม้กำลังหลับ ผู้สำรวจดิน เมฆก็มีชื่อนะ ทำไมร้อนอย่างนี้ มาทำแผนที่กันเถอะ วันฝนพรำ ที่อยู่ของสัตว์ ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภูมิอากาศแปรปรวน โลกป่วยเราป่วย ร่วมแรงช่วยโลก คิดก่อนใช้ ทางเลือกใหม่

หนังสือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

เขียนโดย thee เมื่อ . หัวข้อ คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหลายปัญหาอันเนื่องมาจากการที่โลกเสียสมดุล ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและที่สำคัญ คือ ผลจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม พิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) อันนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น เกิดพายุรุนแรง น้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง การแพร่ระบาดของพาหะนำโรคและโรคบางชนิด เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม ของโลกแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ ตลอดจนเศรษฐกิจของสังคมโลกอย่างมากด้วย องค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลก ได้แก่ NASA (The National Aeronautics and Space Administration), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), NSF (National Science […]