kicks off the GLOBE-CloudSat STEM Teacher Training Workshop, February 2014

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

31
สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุม GLOBE-CloudSat STEM Teacher Training Workshop ในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สสวท. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากดาวเทียม cloudsat ซึ่งมีครูผู้สนใจเข้า จำนวน  23 คน จาก 12 โรงเรียน ได้แก่
 1. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
 2. โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
 3. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 5. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
 6. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 7. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 8. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 9. โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
 10. โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจ
 11. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
 12. Patumwan Demonstration School
ภาพการประชุมติดตามได้ที่นี่ค่ะ