เชิญส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558

เขียนโดย iamaom เมื่อ . หัวข้อ Student, ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก จัดทำโครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งปกคลุมดิน/สิ่งมีชีวิต) ในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบของนักเรียนผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน โดยเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก กำหนดส่งผลงานวิจัยมายัง สสวท. ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านสามารถดูรายละเอียดและวิธีการส่งผลงาน ได้ที่นี่

 

โครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 (download)

 

ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE) สสวท. จะแจ้งผลไปยังโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนประจำปี 2558 ในรูปแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในวันที่ 16 – 18  มีนาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนโรงเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ได้

imagescopy of bangkok sky restaurant 76th  78th floorscopy of img_2104_resize

copy of img_2838_ccopy of img_4741

map 1