เชิญชวนการครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE SMAP/CloudSat Workshop

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เชิญ Mr. Peter C. Falcon, Earth Science Outreach Coordinator จาก NASA เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE SMAP/CloudSat Workshop ให้กับครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการศึกษาความชื้นในดินผ่านดาวเทียม SMAP และโรงเรียนที่สนใจ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๖๐๒ ชั้น ๖ อาคารอำนวยการ สสวท. รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

ในการนี้ สสวท. จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ข้างต้น โดย สสวท. จะรับผิดชอบค่าที่พัก (เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด) และค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในกำหนดการ หากบุคลากรของท่านสนใจ โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ มาที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (โครงการ GLOBE) ทางโทรสาร ๐ ๒๓๘๒ ๓๒๓๙ หรือhttps://goo.gl/iLqrov ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://globethailand.ipst.ac.th/ และ http://www.globe.gov/web/smap/overview

59-SMAP-จดหมายโรงเรียนอื่นๆ_pagenumber.001agenda SMAP WS 01282016_pagenumber.002agenda SMAP WS 01282016_pagenumber.003