ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 รอบคัดเลือก

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนที่ผ่านการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Thailand Junior Water Prize 2016 ในรอบคัดเลือก จำนวน 20 งานวิจัย ดังนี้

ประกาศผลรอบคัดเลือก TJWP2016_Page_1ประกาศผลรอบคัดเลือก TJWP2016_Page_2ประกาศผลรอบคัดเลือก TJWP2016_Page_3ประกาศผลรอบคัดเลือก TJWP2016_Page_4

หมายเหตุ
 
– การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
– ประกาศนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน
– โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณะผู้วิจัยจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2016” รอบตัดสิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Ambassador กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งผลไปยังโรงเรียน และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน์ (ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมที่เว็บไซต์ http://gg.gg/TJWP2016) ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 โดย สสวท. รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมฯ ตามที่กำหนด และค่าที่พักสำหรับคณะผู้วิจัยซึ่งเป็น นักเรียน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ตามรายละเอียดในใบสมัคร ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เบิกจากทางต้นสังกัด
– จัดทำโปสเตอร์งานวิจัยฉบับภาษาไทยในแนวตั้ง ขนาด 90 cm (กว้าง) x 200 cm (สูง) นำมาติดแสดงในวันเตรียมการประกวด (วันที่ 23 พฤษภาคม 2559) โดย สสวท. จัดเตรียมบอร์ดไว้ให้ และนำส่ง PDF file ให้ สสวท. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
– โรงเรียนที่มีเวลาในการนำเสนอผลงาน 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที รวมทั้งสิ้น 10 นาที ต่อคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 2 ชุด
– กำหนดการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2016” รอบตัดสิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Ambassador กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุม1

ประกาศโดย   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (โครงการ GLOBE) สสวท.

ณ วันที่ 11 เมษายน 2559