ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016 (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

ข่าวดีสำหรับนักเรียน !!

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 14-16ปี สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Environment Program 2016  (SEP 2016) 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีอายุ 14–16 ปี (อายุไม่เกิน 16 ปี จนถึงวันที่ 26 พ.ย. 59)
  2. ผู้สมัครจะต้องผ่านการทำโครงงานวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559”
  3. มีความชอบในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทำงานวิจัยหรือโครงงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หรือในชุมชน
  4. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด อ่าน เขียน) และมีผลการเรียนดี
  5. มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ จากประเทศต่างๆ ได้กล้าแสดงออก สามารถเดินทางและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
  6. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของ STEP Program

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ไม่เกิน 1 ปี)
  2. ส่ง VDO Clip เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 3–5 นาที โดยรายละเอียดมีดังนี้                                              – แนะนำตัวเอง และครอบครัว                                                                                                                              – กิจกรรม และงานอดิเรก ที่ทำเป็นประจำ และกิจกรรมที่ร่วมทำในโรงเรียน                                                            – งานวิจัยหรือโครงงานทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ทำ หรือเคยทำในโรงเรียน

**ในการนำเสนอ ผู้สมัครควรแสดงความเป็นตัวตน ตามความคิดของตนเอง โดยไม่ใช่การอ่าน หรือท่องให้กรรมการฟัง

  1. เขียน ESSAY ตามหัวข้อที่กำหนดตามความสนใจเพียง 1 หัวข้อ เป็นภาษาอังกฤษ  ตามความเข้าใจของตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และส่งกลับมายัง โครงการ GLOBE เป็น File Microsoft Word พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล (ถ้ามี) ดังนี้

3.1 Climate Change                                              3.7 Energy

3.2 Fragile Ecosystems                                       3.8 Pollution

3.3 Biodiversity Conservation                           3.9 Chemical and Waste in the Environment

3.4 Invasive Conservation                                  3.10  Sustainable Asian Cities

3.5 Invasive Species                                             3.11 Carbon Footprints

3.6 Food Security

4. ส่ง VDO Clip และ ESSAY ทางEmail: globeproject@ipst.ac.th  ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 (หากไม่สามารถส่ง VDO Clip มาทาง Email สามารถ upload ขึ้นทาง youtube แล้วส่ง link มาทาง Email)