นักเรียนไทย เข้าร่วม GLOBE Learning Expedition Thai-India-Taiwan 2016

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวต่างประเทศ, ข่าวและประชาสัมพันธ์

นักเรียนไทย จากเวทีการประชุมวิชาการ “การนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2558” ได้ไปร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ร่วมกันนักเรียนจากประเทศไต้หวันกว่า 100 คน ในการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนักเรียน ตั้งแต่ประถมศึกษาตอนปลาย – มัธมยมศึกษาตอนปลาย ในงาน GLOBE Learning Expedition Thai-India-Taiwan 2016 ในระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2558 ณ National Central University, Taoyuan City และ  Hotel Kuva-Chateau  ประเทศไต้หวัน
ในงานนี้มีโรงเรียนได้ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ได้แแก่

1. โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เด็กชายโสฬส  กันทะวัง และเด็กหญิงปธานิน พลอยสุกใส โดยมีนางคนึงนิตย์  หมื่นชมภู  เป็นครูที่ปรึกษา

2. โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เด็กหญิงรดิศรา  ฐานานุกูล และเด็กหญิงกัลยานี  บัวคอม  โดยมีนางจันทร์นภา  ลือชา  เป็นครูที่ปรึกษา

3. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

นายญาณวร ชื่นชม และนายสิทธิพงษ์ ท่าพิมาย  โดยมีนางสาวสุนันท์ พุทธภูมิ เป็นครูที่ปรึกษา

4. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นายณรงค์ศักดิ์  บู่ทอง และ นายณัฐพล  ผู้มีสุข โดยมี นายประเสริฐ  เลิศชยันตี เป็นครูที่ปรึกษา

ซึ่งในงานนนี้ นักเรียนจากโรงเรียนจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คือ เด็กชายโสฬส  กันทะวัง และเด็กหญิงปธานิน พลอยสุกใส ได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award” ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง  “การศึกษาเปรียบเทียบการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้วัสดุคลุมดินจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปลูกฟักทอง บริเวณหมู่บ้านนิคมบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”

20150426_171240

20150426_172351

20150426_144101_民權路_LLS 20150426_144600_光輝三街_LLS

20150426_143605_美豐街_LLS 20150426_091220 20150426_143845_民權路_LLS

IMG_20150429_25