ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2017

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก "การประกวด Thailand Junior Water Prize 2017 "

แล้วเจอกันค่ะในรอบตัดสิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ลาน Atrium 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ ค่ะ

หมายเหตุ

  1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ประกาศนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน                                 
  3. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณะผู้วิจัยจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017” รอบตัดสิน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ลาน Atrium 2 ชั้น 1 สยาม เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดย สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งผลไปยังโรงเรียน และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนออนไลน์ (ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/VDwl5fxCQ5P48sn83ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 โดย สสวท. รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมฯ ตามที่กำหนด และค่าที่พักสำหรับคณะผู้วิจัยซึ่งเป็น นักเรียน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ตามรายละเอียดในใบสมัคร ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เบิกจากทางต้นสังกัด            
  4. จัดทำโปสเตอร์งานวิจัยฉบับภาษาไทยในแนวตั้ง ขนาด 80 cm (กว้าง) x 120 cm (สูง) จำนวน 2 แผ่น เพื่อนำเสนอในการประกวด และนำส่ง  file ที่แก้ไขได้ และ PDF file ให้ สสวท. ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
  5. โรงเรียนที่มีเวลาในการนำเสนอผลงาน 5 นาที และตอบคำถาม 2 นาที รวมทั้งสิ้น 7 นาที ต่อคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 2 ชุด                                                         

ประกาศผลรอบคัดเลือก TJWP2017