รับสมัครการประกวด GLOBE Student Research Competition 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกวดในโครงการ GLOBE Student Research Competition 2018

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
คณะผู้วิจัยประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2 – 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัยไม่เกิน 1 คนต่อ 1 งานวิจัย
2. จำนวนผลงานวิจัยที่ส่งประกวด
โรงเรียนสามารถส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการส่งผลงานวิจัย
รายละเอียดของผลงานวิจัยและเอกสารที่จะต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย
1) ใบสมัคร (หน้า 8)
2) รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไม่เกิน 11 หน้า จำนวน 9 ชุด พร้อมไฟล์ (ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย หน้า 5)
3) ไฟล์รายงานวิจัยในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF โดยบันทึกลงใน CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น
4) หนังสือนำส่งจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5) รายงานวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 50 หน้า จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF โดยบันทึกลงใน CD หรือ DVD (หน้า 7) (สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ซึ่งต้องนำส่งรายงานในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยฯ รอบตัดสิน)

เอกสารทั้งหมด ส่งมาที่
โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110
(โครงการ GLOBE Student Research Competition 2018)

กำหนดการส่งผลงานวิจัย
โรงเรียนสามารถส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมายัง สสวท. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หากเกินกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใด

กรอกใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่

https://goo.gl/forms/JtpO65aCtbgUWcb53

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โครงการประกวดงานวิจัย61(031160)

จดหมายเชิญ ดาวโหลดได้ที่นี่