ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2018

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2018 “
แล้วเจอกันค่ะในรอบตัดสิน วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงแรม Ambassador สุขุมวิท
หมายเหตุ
1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ประกาศผลการคัดเลือกนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน
3. คณะผู้วิจัยจะต้องนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2018” รอบตัดสิน ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
4. คณะผู้วิจัยต้องจัดทำโปสเตอร์งานวิจัยฉบับภาษาไทยในแนวตั้ง ขนาด 80 เซนติเมตร (กว้าง) x 120 เซนติเมตร (สูง) จำนวน 2 แผ่น เพื่อนำเสนอในการประกวด และนำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขได้ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สกุล .PDF ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.  คณะผู้วิจัยมีเวลาในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 คณะ คณะละ 5 นาที และตอบคำถาม 2 นาที รวมทั้งสิ้น 7 นาที
ประกาศผลการคัดเลือก TJWP2018
จดหมายเชิญโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม”การประกวด Thailand Junior Water Prize 2018 “