เชิญชวนเข้าค่าย “นวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

         สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย ในระหว่าง วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561

                ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

 

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ช่องทางที่ 1. สแกน QR Code

              และ            

            แบบตอบรับ                                                     เค้าโครงงานวิจัย

ช่องทางที่ 2. ทางหน้าเว็ปไซต์