Train-the-Trainer Climate Change Education

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

Train-the-Trainer Climate Change Education              

 ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่สื่อเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้กับโรงเรียนที่สนใจ ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมทั้งสร้างวิทยากรที่มีองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อการขยายผลต่อไป