ประกาศ ผลการคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยเพื่อเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอแสดงความยินดีกับเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย” ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิดา สะเพียรชัย สสวท. โดยเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกมิได้เรียงตามลำดับคะแนน หรือตัวอักษร มีรายละเอียดดังนี้

 


การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”

ผู้ผ่านการอบรมกรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามแบบตอบรับดังนี้ ส่งทาง email: globethailand2015@gmail.com

ดาวน์โหลด  แบบตอบรับ   ได้ที่นี่

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ นักเรียน 2 คน (อายุ 14-19 ปี นับถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562) และ ครู 1 คน /โรงเรียน
  2. ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย” จะต้องส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019  ในเดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
  3. สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่มิได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย” แต่สนใจส่งงานวิจัยเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019 โรงเรียนสามารถส่งงานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562