การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO)

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“รู้จักยุงร้าย” (GURU MOSQUITO)

ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561  ณโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล สุขุมวิท 20

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกลูกน้ำยุง สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงและแนวทางการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อให้เกิด

ความตระหนักและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคที่มียุงเป็นพาหะ