ประกาศผลการผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

สสวท. ขอขอบคุณทุกผลงานวิจัยของนักเรียนที่แสดงศักยภาพในการประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในปี 2562 และขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาผ่านรอบคัดเลือก “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2019 “

แล้วเจอกันใน การประกวด “Thailand Junior Water Prize 2019 (รอบตัดสิน)” วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ    ประกาศผลรอบคัดเลือก TJWP2019_1

 


หมายเหตุ

1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ประกาศผลการคัดเลือกนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน

3. คณะผู้วิจัยจะต้องนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2019 (รอบตัดสิน)” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

4. คณะผู้วิจัยต้องจัดทำบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 หน้า A4 หรือ ไม่เกิน 400 คำ มายัง globthailand2015@gmail.com ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562  

รูปแบบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. คณะผู้วิจัยต้องจัดทำโปสเตอร์งานวิจัยฉบับภาษาไทยในแนวตั้ง ขนาด 80 เซนติเมตร (กว้าง) x 120 เซนติเมตร (สูง) จำนวน 2 แผ่น เพื่อนำเสนอในการประกวด และนำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขได้ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สกุล PDF ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ globthailand2015@gmail.com ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562

TJWP2019 Poster template

6. คณะผู้วิจัยมีเวลาในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 คณะ คณะละ 4 นาที และตอบคำถาม 3 นาที รวมทั้งสิ้น 7 นาที

7. รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งทาง email ที่โรงเรียนได้ส่งมาตามใบสมัครรอบแรกค่ะ


การลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด TJWP2019

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรุณาส่งใบตอบรับ  กลับมาที่ สสวท. ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามช่องทาง ดังนี้

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ   จดหมายเชิญเข้าร่วม TJWP2019

– ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://bit.do/registerTJWP2019

– E-mail: globethailand2015@gmail.com

– ทางโทรสาร 02-3823239

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกลับมายัง 02-3924021 ต่อ 1121, 1128

หมายเหตุ

– หากช้ากว่าที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวด

– ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://globethailand.ipst.ac.th

– ทั้งนี้ สสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วยค่าที่พักสำหรับโรงเรียนต่างจังหวัด และค่าอาหารของคณะผู้วิจัยตามที่ระบุไว้ในกำหนดการ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด