ประกาศผลการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019

เขียนโดย GLOBE Thailand เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและประชาสัมพันธ์, ข่าวในประเทศ

                                                  ประกาศผล

การตัดสินผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562

(Thailand Junior Water Prize 2019)

 
                   ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  กรุงเทพมหานคร  บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินงานวิจัยได้ตัดสินผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562 (Thailand Junior Water Prize 2019) ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 
งานวิจัยเรื่อง
ศึกษายับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น้ำแทนการใช้สารเคมีจากทรายอะเบท
 
คณะผู้วิจัย
นางสาวผลิดา  ยงพิศาลภพ
นางสาวศุภาพิชญ์  อ้งพันธุ์
 
ครูที่ปรึกษา
นางสาวธัญจิรา ทองมาก
 
โรงเรียน
โรงเรียนสงวนหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
งานวิจัยเรื่อง
วัสดุดูดซับน้ำยิ่งยวดจากโฟมฟองยางคริสตัลไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลส
 
คณะผู้วิจัย
นางสาวเกวลิน   สุขไกว
นางสาวจริญา  หนูน้อย
 
ครูที่ปรึกษา
นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
โรงเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
งานวิจัยเรื่อง
การสังเคราะห์ไฮโดรชาล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทางปาล์มเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย
 
คณะผู้วิจัย
นายยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม
นายพงศ์ภัค  การวินพฤติ
 
ครูที่ปรึกษา
นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย
 
โรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย
งานวิจัยเรื่อง
ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยน้ำผิวดิน
 
คณะผู้วิจัย
นางสาวจีระนันท์  พรมมี
นางสาววราภรณ์  ระวิเวช
 
ครูที่ปรึกษา
นายชุมพล  ชารีแสน
 
โรงเรียน
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
รางวัลชมเชย
งานวิจัยเรื่อง
ระบบกระถางประหยัดน้ำเพื่อการเกษตร
 
คณะผู้วิจัย
นางสาวสิรินทร์ยา อ่อนอก
นางสาวปาณิสรา นิลชาติ
 
ครูที่ปรึกษา
นายธีรพงศ์ อ่อนอก
 
โรงเรียน
โรงเรียนชลกัลยานุกูล
รางวัลชมเชย
งานวิจัยเรื่อง
แคปซูลเก็บน้ำใต้ดินให้กับต้นกล้า
 
คณะผู้วิจัย
นางสาววริศรา  เดชผิว
นางสาวเมธาพร  ลาหู่
 
ครูที่ปรึกษา
นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
 
โรงเรียน
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 
                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
                                                                               ศาสตรจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
                                                   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี