น้ำ ( Hydrology)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม l Protocol

ที่มา: ปรับปรุงจากคู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการของ GLOBE เรื่อง น้ำ, 2540. (www.globe.gov)

โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยแบ่งเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) และส่วนที่เป็นผืนน้ำนั้นมีมากถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นโลก  (75%)  โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทรประมาณ 97 % เป็นน้ำแข็งตามขั้วโลกประมาณ 2 % และเป็นน้ำจืดตามแม่น้ำ  ลำคลองต่างๆ ประมาณ 1 %  ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย

site-selection-cover การเลือกจุดเก็บตัวอย่างน้ำ do-cover การตรวจวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen: DO)
water-sampling-cover การเก็บตัวอย่างน้ำ salinity-cover การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (Salinity)
transparency-cover การตรวจวัดความโปร่งใสของน้ำ (Transparency) nitrate-cover การตรวจวัดไนโตรเจนในรูปไนเตรตและไนไตรต์ (Nitrate and Nitrite)
temperature-cover การตรวจวัดอุณหภูมิน้ำ (Temperature) macro-invertebrate-cover การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพื่อบ่งชี้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืด (Macro invertebrate)
ph-cover การตรวจวัดพีเอชน้ำ (pH)