ดิน (Soil)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม l Protocol

ที่มา: ปรับปรุงจากคู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการของ GLOBE เรื่อง ดิน, 2540. (www.globe.gov)

ดินจัดเป็นทรัพยากรของโลกที่สำคัญที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรอื่นๆ ดังนี้

1. ดินเป็นแหล่งผลิตปัจจัยทั้ง 4 ของมนุษย์ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งอาจได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. ดินจัดเป็นเครื่องกรองที่มีชีวิต จึงมีผู้ใช้กำจัดของเสียทั้งของแข็งและของเหลว แล้วกักไม่ให้สารมลพิษ (Pollutant) ตลอดจนเชื้อโรคลงไปปนเปื้อนน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ดินยังทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายของเสีย เนื่องจากดินมีจุลินทรีย์หลายชนิดอาศัยอยู่ และจุลินทรีย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆ ได้

3. ดินทำหน้าที่เป็นที่เกาะยึด (Anchorage) ของรากพืช เพื่อยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง เป็นที่เก็บน้ำแก่พืชให้อากาศแก่รากพืชในการหายใจ และให้ธาตุอาหารแก่พืชเพื่อการเจริญเติบโต ทนทานต่อโรค แมลง และภัยธรรมชาติ

4. ดินเป็นแหล่งผลิตและดูดซับแก๊สต่างๆ ในดินมีช่องว่างที่สามารถเก็บกักแก๊สต่างๆ ไว้ได้ ส่วนประกอบของอากาศในดินมีสัดส่วนเช่นเดียวกันกับอากาศในชั้นของบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลก

5. ดินเป็นแหล่งวัสดุสำหรับการก่อสร้าง

6. ดินเป็นตัวบ่งประวัติทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทางชีวภาพ และความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต

 

soil-sampling การเก็บตัวอย่างดิน (Soil Sampling) Soil-Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิดิน (Soil Temperature)
Soil-Structure การศึกษาโครงสร้างของดิน (Soil Structure) Soil-Moisture การตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Moisture)
Soil-Color การตรวจวัดสีดิน (Soil Color) Soil-pH การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบสของดิน (Soil pH)
Soil-Consistence การตรวจวัดความยึดตัวของดิน (Soil Consistence) Soil-Fertility การตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
soil-texture การตรวจวัดเนื้อดิน (Soil Texture) Partical-Size-Distribution การกระจายช่องอนุภาคดิน (Partical Size Distribution)
Free-Carbonates การตรวจวัดคาร์บอเนตอิสระ (Free Carbonates)