บรรยากาศ (Atmosphere)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม l Protocol

ที่มา: ปรับปรุงจากคู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการของ GLOBE เรื่อง บรรยากาศ, 2540. (www.globe.gov)

การศึกษาเรื่อง บรรยากาศ จะสอนให้นักเรียนรู้จักตรวจวัด และบ่งชี้คุณลักษณะสำคัญของอากาศในขั้นต้นที่สามารถตรวจวัดได้ง่าย โดยใช้เครื่องมือที่สามารถหาได้ในโรงเรียนหรืออาจประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อการสังเกตและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในท้องถิ่นของนักเรียน

cloud-type ชนิดเมฆ (Cloud Type) Rainfall การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน (Rainfall)
Cloud-Cover การศึกษาปริมาณเมฆปกคลุม (Cloud Cover) pH การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ของน้ำฝน
Book Protocol_Page_148

การตรวจวัดอุณหภูมิอากาศสูงสุด ต่ำสุด และปัจจุบัน

(Maximum-Minimum-Current Temperature)

RH การตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Relative Humidity: RH)