นักวิทยาศาสตร์ ด้านดิน

ดิน1
ชื่อ – สกุล รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
Name – Surname Assoc.Prof.Dr. Charlie Navanugraha
ที่อยู่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิน
ดิน2
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สันต์ สีจันทร์
Name – Surname
ที่อยู่  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสำรวจดิน การกำเนิด และการจำแนกดิน
ดิน3
ชื่อ – สกุล ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
Name – Surname Dr. Napaporn Phankamolsil
ที่อยู่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายงานการสำรวจดิน การกำเนิดและการจำแนกดิน
ชื่อ – สกุล ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
Name – Surname Dr. RungRote Nilthong
ที่อยู่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ – สกุล ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ
Name – Surname Dr. Rittirong Junggoth
E-MAIL rit_jung@yahoo.com
ที่อยู่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-754321 ต่อ 6609
โทรสาร 043-742135
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำ/น้ำเสีย และขยะมูลฝอย, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม