นักวิทยาศาสตร์ ด้านน้ำ

ชื่อ – สกุล รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
Name – Surname Assoc.Prof.Dr. Charlie Navanugraha
E-MAIL encnv@hotmail.com
ที่อยู่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-754321 ต่อ 6609
โทรสาร 043-742135
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิน
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สันต์ สีจันทร์
Name – Surname
E-MAIL agrpos@ku.ac.th
ที่อยู่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351893
โทรสาร 034-351893
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสำรวจดิน การกำเนิด และการจำแนกดิน
ชื่อ – สกุล ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
Name – Surname Dr. Napaporn Phankamolsil
E-MAIL agrnpp@ku.ac.th
ที่อยู่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351893
โทรสาร 034-351893
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายงานการสำรวจดิน การกำเนิดและการจำแนกดิน
ชื่อ – สกุล ดร.ธวัดชัย ธานี
Name – Surname Dr. Tawatchai Tanee
E-MAIL tawatchai5@hotmail.com
ที่อยู่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-754321 ต่อ 6609
โทรสาร 043-742135
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลินทรีย์ในดิน (Soil Bacteria), ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity),ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Biochemistry)
ชื่อ – สกุล ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ
Name – Surname Dr. Rittirong Junggoth
E-MAIL rit_jung@yahoo.com
ที่อยู่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-754321 ต่อ 6609
โทรสาร 043-742135
ตำแหน่ง / ความเชี่ยวชาญ– อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำ/น้ำเสีย และขยะมูลฝอย, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม