การประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี
“การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน”

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน) ในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) โดยใช้ความคิดระดับสูง (higher order of thinking) และจิตวิทยาศาสตร์ (scientific attitude) ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry) ในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยในระดับที่กว้างและลึกพอที่จะสามารถแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนได้อย่างแท้จริง ถูกต้อง และยั่งยืน ตลอดจนสามารถที่จะเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้

ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความสำคัญมาก ดังที่ระบุไว้ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เข้าใจถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงนั้นๆ และให้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สสวท. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการจัดการอบรมครูร่วมกันเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลยุทธ์ในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และนักวิทยาศาสตร์ จากผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการโครงการมาแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการค่ายวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โครงการยุวหมอดิน โครงการขยายผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในโรงเรียน (ESS) เป็นต้น โครงการดังกล่าวล้วนแต่มีประโยชน์สำหรับครู และนักเรียน ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบโดยการสืบเสาะหาความรู้และการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
โครงการ GLOBE จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี “งานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการวิจัยและการสืบเสาะหาความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน ในท้องถิ่นของตน ซึ่งในการประชุมวิชาการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในลักษณะของโลกทั้งระบบ (Earth System Science) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบของนักเรียนในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ รวมทั้งนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง

 

 
ครั้งที่ 1/ปี 2551 ครั้งที่ 2/ปี 2552 ครั้งที่ 3/ปี 2553
ESS_presentation2
ครั้งที่ 4/ปี2555 ครั้งที่ 5/ปี2557
(24 – 25 มีนาคม 2557)