ค่ายวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

หลักการและเหตุผล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน) ในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) โดยใช้ความคิดระดับสูง (Higher order of thinking) และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) ในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยในระดับที่กว้างและลึกพอที่จะสามารถแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนได้อย่างแท้จริง ถูกต้อง และยั่งยืน ตลอดจนสามารถที่จะเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้

สำหรับการส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนด้วยกันคือ การคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สสวท. โดยรับสมัครเค้าโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบจากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และการจัดค่ายวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โดย สสวท. จะจัดค่ายให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยในแต่ละปี ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและนักเรียนสามารถทำงานวิจัยได้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้คำปรึกษา รวมทั้งได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล การตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานตามขอบเขตของแต่ละงานวิจัย เพื่อที่ครูและนักเรียนเมื่อกลับไปที่โรงเรียนแล้วจะสามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จตามที่ได้วางแผนไว้

ครั้งที่ 1/ปี 2547
ครั้งที่ 2/ปี 2547

ครั้งที่ 3/ปี 2549

ครั้งที่ 4/ปี 2550

ครั้งที่ 5/ปี 2551

ครั้งที่ 6/ปี 2552

ครั้งที่ 7/ปี 2553

ครั้งที่ 8/ปี 2554icon_new