Student Research

งานวิจัยนักเรียน ประจำปี 2557

ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจําปี 2557

การเปรียบเทียบความชื้นในดินบริเวณที่มีฝายชะลอน้ํากับบริเวณที่ไม่มีฝายชะลอน้ําณ บริเวณผืนป่าม่อนพระยาแช่ จังหวัดลําปาง
โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลําปาง
TH EN
การตรวจสอบคุณภาพน้ําของแม่น้ําปิงบริเวณท่าเรือหางแมงป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
TH EN
ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ําในแม่น้ํามูล เขตเทศบาล อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
TH EN
การศึกษาปัจจัยแวดล้อมของเชื้อรา Beauveria bassiana ที่มีผลต่อการตายของแมลงวัน
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ
TH EN
การระบุชนิดพันธุ์ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการขยายพันธุ์ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่สํารวจพบในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
TH EN
อัตราการเจริญเติบโตของหอยนางรมกับคุณภาพน้ําบริเวณอ่าวบ้านดอน อําเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
TH EN
การศึกษาการเจริญเติบโตของแมลงก้นกระดก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
TH EN
ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินแปลงปลูกอ้อยหลังการเผา (ชีวมวล) และแปลงปลูกอ้อยปกติในเขตพื้นที่อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
TH EN
การบําบัดน้ําเสียตามท่อระบายน้ําด้วยเครื่องบําบัดน้ําเสียแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นชนิด Dual
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
TH EN
การบําบัดน้ําเสียด้วยสปริงเกอร์
โรงเรียนพรตพิทยพยัต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
TH EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว์างสมบัติของดินกับพืชในพื้นที่บริเวณหนองบ่อบรบือ อําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
TH EN
การศึกษาปริมาณแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น บริเวณแหลมแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จังหวัดชลบุรี
TH EN
การบําบัดน้ําสีย้อมโดยกระบวนการไฟโต้คะตะลิสต์ร่วมกับการดูดซับ
โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
TH EN
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของใบหูกวางบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
TH EN
การบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการเลียนแบบบึงธรรมชาติโดยใช้พืชในท้องถิ่น
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
TH EN

 

งานวิจัยนักเรียน ประจำปี 2555

บทคัดย่อผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ แบบบรรยาย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝุ่นละอองในอากาศบริเวณโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
TH  EN
การเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 โดยเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนในดินด้วยแหนแดง ณ ตําบลดอน อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
TH  EN
ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ํามูล เขตเทศบาลอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
TH  EN
ผลของการจัดการดินโดยการท่วมขังน้ําต่อค่า pH ของดินปริมาณธาตุอาหารพืช N P K ความหลากหลายของแมลง
ศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงผักกวางตุ้ง ในตําบลดอนคลัง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
TH EN
ผลของอินทรียวัตถุชนิดต่างๆ ต่อการปรับปรุงดินปัญหาที่มีเนื้อดินทรายจัดเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดหวาน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของหอยขมในเขตพื้นที่ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
TH EN
การใช้ไลเคนส์เป็นดัชนีชีวภาพเพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย TH EN
ศึกษาความสัมพันธ์ชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเต็งรังกับการเกิดเห็ดหอบ ตําบลโป่งแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
TH EN
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการชี้วัดคุณภาพอากาศในเขตป่าเต็งรังของไลเคน
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
TH EN
การศึกษาคุณสมบัติของดินและแนวทางแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ปลูกมันแกว ตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
TH EN
การศึกษาคุณสมบัติของดินและสภาพอากาศบริเวณที่ปลูกหม่อนในหมู่บ้านดู่และจิมทอมป์สันฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปลูกหม่อน
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
TH EN
สมบัติของดินบริเวณที่มีการปลูกยูคาลิปตัสและบริเวณที่ไม่มีการปลูกยูคาลิปตัส บ้านน้ําอ้อม อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
TH EN
การปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณ35 โดยใช้มูลสัตว์ในหมู่บ้านโนนราษี อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนลูกน้ํายุงลายกับจํานวนนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก ในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
TH EN
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของต้นข้าวในดินที่เผาตอซังและดินที่ไม่เผาตอซัง
โรงเรียนสงวนหญิง
TH EN
ผลของวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรต่อคุณภาพดินและการเจริญเติบโตของผักบุ้ง
โรงเรียนวิสุทธรังษี
TH EN
เปรียบเทียบสมบัติของดินบริเวณต้นปาล์มที่ออกทะลายใหญ่กับดินบริเวณต้นปาล์มที่ออกทะลายขนาดเล็ก
โรงเรียนพัทลุง
TH EN
การศึกษาการฟอกขาวของปะการังเขากวางในช่วงเดือนเมษายน2553-กุมภาพันธ์2554 บริเวณแหลมแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
TH EN
การศึกษาคุณสมบัติของดินรอบต้นยูคาลิปตัส
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
TH EN
การศึกษาการกระจายตัวของสัตว์ในระดับตะกอนดินที่แตกต่างกันในป่าชายเลน ณ สถานีวิจัยชายฝั่งอันดามันแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
TH EN

บทคัดย่อผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบแบบโปสเตอร์

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฝุ่นละอองในอากาศบริเวณโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
TH EN
การเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 โดยเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนในดินด้วยแหนแดง ณ ตําบลดอน อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
TH EN
ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่มีผลต่อความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลังในสวนหย่อมของโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
TH EN
การศึกษาคุณสมบัติดินบริเวณแปลงผักหลังโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
TH EN
ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ํามูล เขตเทศบาล อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
TH EN
ผลของการจัดการดินโดยการท่วมขังน้ําต่อค่า pH ของดินปริมาณธาตุอาหารพืชN P K ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงผักกวางตุ้ง ในตําบลดอนคลัง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
TH EN
ผลของอินทรียวัตถุชนิดต่างๆต่อการปรับปรุงดินปัญหาที่มีเนื้อดินทรายจัด เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดหวาน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของหอยขมในเขตพื้นที่ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
TH EN
การใช้ไลเคนส์เป็นดัชนีชีวภาพเพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศในพื้นที่ ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพานพิทยาคม
TH EN
ศึกษาความสัมพันธ์ชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเต็งรังกับการเกิดเห็ดหอบ ตําบลโป่งแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
TH EN
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการชี้วัดคุณภาพอากาศในเขตป่าเต็งรังของไลเคน
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
TH EN
การศึกษาคุณสมบัติของดินและแนวทางแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ปลูกมันแกว ตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติดินและสภาพอากาศของหมู่บ้านดู่กับจิมทอมสันฟาร์ม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปลูกหม่อน
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
TH EN
สมบัติของดินบริเวณที่มีการปลูกยูคาลิปตัสและบริเวณที่ไม่มีการปลูกยูคาลิปตัส บ้านน้ําอ้อม อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
TH EN
การปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณ35 โดยใช้มูลสัตว์ในหมู่บ้านโนนราษี อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา
TH EN
การศึกษาคุณภาพน้ําที่หมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสาหร่ายน้ําจืดในแม่น้ําสาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของไลเคนส์และสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของป่าชุมชนท้องถิ่น ตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
TH EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพืชน้ํากับความเป็นกรด-เบส และความโปร่งใสของน้ํา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของอาหารต่อการเจริญเติบโตจิ้งหรีดพันธุ์ สายไหมที่บ้านเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนผดุงนารี
TH EN
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2551 ถึงปัจจุบัน ด้วยการแปลภาพถ่ายดาวเทียมLandsat
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
TH EN
สมบัติบางประการของน้ําในบ่อหน้าโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนดินและไลเคนในบริเวณที่ เคยเกิดไฟป่าและที่ไม่เคยเกิดไฟป่า ใน
เขตป่าชุมชน ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
TH EN
การศึกษาชนิดและปริมาณของไลเคนในบริเวณที่มีควันรถมากและบริเวณที่มีควันรถน้อย ณ สวนลุมพินี และสวนธนบุรีรมย์
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเก็บความร้อนระหว่างดินกับทราย
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนลูกน้ํายุงลายกับจํานวนนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
TH EN
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของต้นข้าวในดินที่เผาตอซังและดินทีไม่เผาตอซัง
โรงเรียนสงวนหญิง
TH EN
ผลของวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรต่อคุณภาพดินและการเจริญเติบโตของผักบุ้ง
โรงเรียนวิสุทธรังษี
TH EN
เปรียบเทียบสมบัติของดินบริเวณต้นปาล์มที่ออกทะลายใหญ่กับดินบริเวณต้นปาล์มที่ออกทะลายขนาดเล็ก
โรงเรียนพัทลุง
TH EN
การศึกษาการฟอกขาวของปะการังเขากวางในช่วงเดือนเมษายน2553-กุมภาพันธ์2554 บริเวณแหลมแสมสาร
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
TH EN
การศึกษาคุณสมบัติของดินรอบต้นยูคาลิปตัส
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
TH EN
การศึกษาการกระจายตัวของสัตว์ในระดับตะกอนดินที่แตกต่างกันในป่าชายเลน ณ สถานีวิจัยชายฝั่งอันดามันแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
TH EN
การศึกษาคุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ําเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์บริเวณหนองสามหมื่น
โรงเรียนภูเขียว
TH EN
การศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ําแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
TH EN
การศึกษาสิ่งปกคลุมพื้นผิวโลกในเขตตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2531-2550 ด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียมLandSat5
โรงเรียนกระแชงวิทยา
TH EN
การศึกษาลักษณะของดินที่มีผลต่อการเกิดเห็ด กรณีศึกษาสวนป่าโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ตําบลขี้เหล็ก อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
TH EN
การศึกษาสัณฐานพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของจักจั่นเรไร
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
TH EN
การศึกษาทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณสถานตากอากาศบางปู
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
TH EN
การปรับปรุงคุณภาพของดินโดยใช้มูลสัตว์
โรงเรียนสตรีศึกษา
TH EN
ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตาของต้นสัก
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
TH EN
การศึกษาคุณภาพน้ําบริเวณแหล่งน้ําของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
TH EN
การปรับปรุงดินในแปลงปลูกมะลิให้มีผลผลิตดอกมะลิคุณภาพดี
โรงเรียนราชินีบูรณะ
TH EN

 

งานวิจัยนักเรียน ประจำปี 2554

การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย

การศึกษาเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน้ําฝนในพื้นที่บริเวณตําบลเนินพระ ตําบลปากน้ํา ตําบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
 TH  EN
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนย้อนหลัง10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2552 และ ปี พ.ศ. 2553 ในเขตอําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
 TH  EN
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนสีและการผลัดใบของต้นสัก(Tectona grandisL.) ในโรงเรียนรุ่งอรุณ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนรุ่งอรุณ
 TH  EN
การศึกษาผลจากการเผาตอซังข้าวที่มีต่อสมบัติของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน ในตําบลผักปัง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว
 TH  EN
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินการสูญเสียธาตุอาหารหลักของพืชในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
 TH  EN
ผลกระทบของการเผาตอซังต่อสมบัติของดินและสิ่งมีชีวิตในดินบริเวณบ้านนา ตําบลเกาะเต่า อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 TH  EN
การฟื้นฟูดินเสื่อมคุณภาพจากขยะเหลือใช้ภายในท้องถิ่น
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 TH  EN
ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
โรงเรียนสตรีศึกษา
TH  EN
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําจืดขนาดเล็กในลําห้วยที่สร้างฝายชะลอน้ํากับที่ไม่ได้สร้างฝายชะลอน้ําในเขตป่าต้นน้ําห้วยป่าเลา อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
 TH EN
การใช้แมลงน้ําติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยตามาย อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกระแชงวิทยา
 TH EN
ศึกษาคุณภาพอากาศโดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดินและน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าวที่มีการใช้สารเคมีและที่ไม่ใช้ สารเคมี
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
TH EN
ชนิดและความหนาแน่นของประชากรหอยกับชนิดและมวลชีวภาพในแนวหญ้าทะเลอุทยานแห่ งชาติเจ้าไหม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของลูกน้ํายุงในเขตชุมชนและเขตชนบทของอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกันทรารมณ์
TH EN
ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะไหงและเกาะเชือกจังหวัดตรัง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
TH EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเห็ดกับสมบัติดินในป่าโคกหนองจาน บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
TH EN
การศึกษาคุณลักษณะของหญ้าแฝก หญ้าปล้องอ้อและหญ้าแขมที่มีผลต่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
TH EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตัวและความหนาแน่นของปูก้ามดาบ บริเวณหาดปากเมง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
TH EN
โปรแกรมระบุตําแหน่งของเมฆ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
TH EN
การเปรียบเทียบจุลินทรีย์ที่ใช้ย่อยเซลลูโลสในดินจากบริเวณกองปุ๋ยหมักของพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 จังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์28
TH EN

บทคัดย่อการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

การศึกษาเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน้ําฝนในพื้นที่บริเวณตําบลเนินพระตําบลปากน้ํา ตําบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
TH EN
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนย้อนหลัง10 ปีระหว่างปี พ.ศ.2543-2552 และปีพ.ศ.
2553 ในเขต อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
TH EN
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนสีและการผลัดใบของต้นสัก(Tectona grandisL.) ในโรงเรียนรุ่งอรุณกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนรุ่งอรุณ
TH EN
การศึกษาคุณภาพน้ําคลองชลประทานที่ไหลผ่านบริเวณโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
TH EN
ผลของแสงต่อการกระจายของไลเคนส์บนต้นพิกุลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
TH EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแมลงจักจั่นกับลักษณะของเปลือกต้นก้ามปูและสมบัติของดินบริเวณต้นก้ามปู โรงเรียนจตุคามวิทยาคม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
TH EN
การศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ําฝนของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ที่ส่งผลต่อการปลูกข้าว ปี พ.ศ.2552 – เดือนตุลาคม พ.ศ.2553
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
TH EN
การศึกษาคุณภาพน้ําสายลําซอที่ได้รับผลกระทบจากน้ําย้อมไหมต่อแมลงน้ํา
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
TH EN
การศึกษาลักษณะของดิน และสิ่งมีชีวิตในดินที่เกิดผลกระทบไฟป่าในเขตพื้นที่ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
TH EN
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการสูญเสียธาตุอาหารหลักของพืช ในพื้นที่ที่มี ปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิน พื้นที่ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
TH EN
การศึกษาคุณลักษณะของหญ้าแฝก หญ้าปล้องอ้อ และหญ้าแขมที่มี ผลต่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
TH EN
การฟื้นฟูดินเสื่อมคุณภาพจากขยะเหลือใช้ภายในท้องถิ่น
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
TH EN
ผลกระทบของการเผาตอซังต่อสมบัติของดินและสิ่งมีชีวิตในดินบริเวณบ้านนา ตําบลเกาะเต่า อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
TH EN
ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
โรงเรียนสตรีศึกษา
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของต้นเลียบตามสภาพอากาศระหว่างในตําบลรอบเวียงกับตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
TH EN
การสํารวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ทนต่ออุณหภูมิสูงในน้ําพุร้อนสันกําแพง และน้ําพุ ร้อนโป่งเดือด(ป่าแป๋) จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
TH EN
พฤติกรรมการผลิตาของทองกวาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2551– พ.ศ. 2552
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบผลของลักษณะและสมบัติของดินบริเวณป่าชายเลนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปในการทําบ่อกุ้งต่อชนิดและจํานวนของสัตว์หน้าดินกับผลของสภาพดินต่อชนิดและจํานวนของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลนข้างเคียงกับบ่อกุ้งที่มิได้ถูกเปลี่ยนแปลง
ไปของ ตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา
TH EN
การเปลี่ยนสีใบไม้แดง ไม้มงคลประจําจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
TH EN
การศึกษาศักยภาพการแพร่กระจายของดินเค็ม: ศึกษากรณีอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองจําปาขัน
TH EN
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับพื้นที่ที่ มีศักยภาพในการปลูกมันแกวในจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
TH EN
การศึกษาผลจากการเผาตอซังข้าวที่มีต่อสมบัติของดินและสัตว์ในดินในตําบลผักปังอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว
TH EN
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําจืดขนาดเล็ก ในลําห้วยที่สร้างฝายชะลอน้ํากับที่ไม่ได้สร้างฝายชะลอน้ํา ในเขตป่าต้นน้ําห้วยป่าเลา อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
TH EN
การใช้แมลงน้ําติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยตามาย อําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกระแชงวิทยา
TH EN
การศึกษาคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชน สวนและป่า โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเป็นตัวบ่งชี้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบสมบั ติของดินและน้ําในพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกข้าวที่มีการใช้สารเคมีและที่ไม่ใช้สารเคมี
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
TH EN
ชนิดและความหนาแน่นของประชากรหอยกับชนิดและมวลชีวภาพในแนวหญ้าทะเลอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของลูกน้ํายุงในเขตชุมชนและเขตชนบทของอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกันทรารมณ์
TH EN
ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะไหงและเกาะเชือก จังหวัดตรัง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
TH EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดกับดินในป่าโคกหนองจาน บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
TH EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตัวกับความหนาแน่นของปูก้ามดาบ บริเวณหาดปากเมง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
TH EN
โปรแกรมระบุ ตําแหน่งของเมฆ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
TH EN
การเปรียบเทียบจุลินทรีย์ที่ ใช้ย่อยเซลลูโลสในดินจากบริเวณกองปุ๋ยหมักของพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 จังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
TH EN
ผลของการปลูกหญ้าแฝก(Vetiveria zizanioidesNash) และปอเทือง(Vigna sinensis(L.) Savi ex Hassk.) ต่อสมบัติบางประการของดินในโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บํารุง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บํารุง
TH EN
ศึกษาเปรียบเทียบลูกน้ํายุงลายในพื้นที่ชุมชนแออัดและชานเมืองต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ตําบลคลองภาษีเจริญและย่านซื่อ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
TH EN
การศึกษาคุณภาพน้ําห้วยพอกที่ไหลผ่านบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ใกล้ริมฝั่งลําห้วย ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ ในฤดูกาลต่างๆ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
TH  EN
ศึกษาการพัฒนาดินโดยกระบวนการทางชีวภาพ
โรงเรียนสตรีพัทลุง
TH  EN
เปรียบเทียบสมบัติของดินบริเวณต้นปาล์มน้ํามันพันธุ์ยังกาบีที่ออกดอกเพศผู้และที่ออกดอกเพศเมีย
โรงเรียนพัทลุง
TH  EN
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อหาพื้นที่ ที่มีศักยภาพต่อการปลูกยาสูบในอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนขี้เหล็กวิทยาคม
TH  EN
การแก้ปัญหาดินเค็มสําหรับปลูกหอมแดงด้วยแกลบและปุ๋ยคอก
โรงเรียนยางชุมน้อย
 TH  EN

 

งานวิจัยนักเรียน ประจำปี 2553

บทคัดย่อการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

การศึกษาสมบัติของน้ําทะเลที่มีผลต่อการแพร่กระจายของตัวเคย(Krills) บริเวณชายหาด ปากน้ําระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
TH EN
การศึกษาผลกระทบพายุไต้ฝุ่นกิสนาต่อปริมาณน้ําฝนของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา ) จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
TH EN
แสง และอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
TH EN
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและโครงสร้างดินที่เกิดจากผลกระทบไฟไหม้ป่า ในเขตพื้นที่ตําบลธารทอง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) จังหวัดเชียงราย
 TH  EN
ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล กับความหลากหลายของลูกน้ํายุง ในชุมชนตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนนานกกก
 TH  EN
ความหลากหลายของเฟิร์นบริเวณอุทยานแห่งชาติขุนขาน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวัดยั้งเมิน
 TH  EN
การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําและปัญหาน้ําเน่าเสียในบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบจํานวนลูกน้ํายุงลายในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงและต่ําต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
TH  EN
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตาใบของต้นประดู่บ้าน บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 TH  EN
การใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ําในแม่น้ํามูล อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 TH  EN
ลักษณะทางกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณแหล่งน้ําพุร้อนจังหวัดระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 TH  EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําฝนกับข้อมูลปริมาตรเมฆที่คํานวณได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม CloudSat ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 TH  EN
การศึกษาความเสื่อมโทรมและความหลากหลายของปะการังบริเวณเกาะไหงและเกาะม้าหมู่เกาะทะเลใต้แถบชายฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดินในป่าธรรมชาติ และในสวนยางพาราบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใส อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแม่น้ําโขงระหว่างริมฝั่งประเทศไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหาร กับริมฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณแขวงสะหวันนะเขต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 TH  EN
 การศึกษาสภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกแครอทในเขตพื้นที่ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
 TH EN
 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและสมบัติของดินในบริเวณที่มีการงอกของเห็ดเสม็ดและในบริเวณที่ไม่มีการงอกของเห็ดเสม็ดในบริเวณโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 TH  EN
 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมในการป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ริมตลิ่ง
โรงเรียนราชินีบูรณะ
 TH  EN
 การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเป็นปุ๋ยหมัก ในการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการปลูกพืชผัก
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
 TH  EN
 เปรียบเทียบการรักษาความชื้นของดินจากการใช้วัสดุคลุมผิวดินต่างชนิดกัน โดยวิธีการใช้ต้นถั่วลิสงทดสอบ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 TH  EN
 เปลือกหอยแครงเผาปรับภาพดินกรด
โรงเรียนสงวนหญิง
 TH  EN

บทคัดย่อการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

การสํารวจการย้ายถิ่นของบึ้งจากดินข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา ) กับดินสวนของชาวบ้าน
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
 TH  EN
การสํารวจพันธุ์พืชที่ขึ้นอยู่บริเวณน้ําพุร้อนห้วยทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
TH  EN
การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ํากับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําที่มีการปลูกไร่หญ้าและไม่มีการปลูกไร่หญ้า ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
 TH  EN
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากชายฝั่งและความชื้นในดินกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์จําพวกหอย Mollusks) บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของความเข้มแสง ลักษณะและสมบัติดินกับจํานวนปูแสมในบริเวณต่างๆ ของหาดเจ้าไหม
จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN
การศึกษาคุณภาพน้ํา เพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในหนองผักปัง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว
 TH  EN
การสร้างโปรแกรมวิเคราะห์เมฆ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 TH  EN
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิอากาศ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์และชนิดเมฆต่อการรับสัญญาณคลื่นวิทยุ FM
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ําที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลําน้ําแม่สะลาบ
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
 TH  EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับอุณหภูมิของผิวโลกบริเวณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จั งหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ําของแม่น้ําปิง 2 จุดที่มีกิจกรรมริมฝั่งต่างกันเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ํา
โรงเรียนไชยโรจน์ วิทยา
 TH  EN
การศึกษาคุณภาพน้ําของลําน้ําแม่ตื่น อําเภออมกJอย จังหวัดเชียงใหมj โดยใช้กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสมบัติของดินบริเวณหมู่บ้านห้วยผา หมู่บ้านปางหมูที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นงาและปริมาณผลผลิต
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมกับชนิดและจํานวนของเห็ดป่าที่พบในบริเวณป่ารอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
 TH  EN
จํานวนตัวและลักษณะทางกายภาพของหนอนแดงวงศ์ Chironomidae ที่เปลี่ยนแปลงตามคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีของคลองแม่ข่าและแม่น้ําปิง (เดือนสิงหาคม 2552)
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 TH  EN
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของดินที่ทําให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโต
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
 TH  EN
ผลกระทบจากการเผาหน้าดินทุ่งหญ้าต่อสมบัติบางประการของดิน
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
 TH  EN
การปรับความพรุนของดินด้วยจุลินทรีย์จากบริเวณรากหญ้าแฝกในสวนป่าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
 TH  EN
สมบัติของดินและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินในนาข้าวบริเวณทางทิศเหนือของวิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของดินจอมปลวกกับดินที่ไม่มีจอมปลวก ในสวนยางพารา ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN

 

งานวิจัยนักเรียน ประจำปี 2551

การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบแบบปากเปล่า

การศึกษาเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน้ำฝน ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันในกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนรุ่งอรุณ
TH EN
การพยากรณ์อากาศจากการสังเกตเมฆ
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
TH EN
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินในบริเวณที่มี และไม่มีรังมดคันไฟในสวนปาล์ม (สวนพฤกษศาสตร์)ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 TH  EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับการดำรงชีวิตของบึ้ง
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของพืชที่เหมาะสมต่อการป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณริมตลิ่งหน้าโรงเรียนธารทองวิทยา
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) จังหวัดเชียงราย
 TH  EN
การศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยของอึ่งอ่างในป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
 TH  EN
การศึกษาการชะล้างพังทลายของดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำของจุดศึกษาที่มีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุม จุดศึกษาที่มีการพัฒนาที่ดิน และจุดศึกษาที่มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิในแหล่งน้ำพุร้อน เขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่มีผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โรงเรียนรังษีวิทยา
 TH  EN
การศึกษาผลของภูมิอากาศและฤดูกาลต่อความหลากหลายของลูกน้ำยุงลายและยุงรำคาญ
โรงเรียนขนอมวิทยา
 TH  EN
การศึกษาผลของภูมิอากาศ และความหลากหลายของปะการังที่ขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลและโรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN
การศึกษาสมบัติของดินบริเวณแปลงเกษตรที่โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
 TH  EN
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินและขนาดของหอยกัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
TH  EN
การปรับปรุงดินบริเวณที่มีน้ำท่วมถึงและการศึกษาคุณภาพของดินในช่วงเวลาของการเพาะปลูกตลอดปี : กรณีศึกษาพื้นที่แปลงเกษตรโรงเรียนธารทองวิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
 TH  EN
การเปรียบเทียบลักษณะบางประการของดินในสนามหญ้าอาคารวิทยาศาสตร์และในสวนป่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนวาปีปทุม
 TH  EN
การปรับปรุงดินในนาข้าว
โรงเรียนชุมชนแม่ข้าวต้มหลวง
 TH  EN
การปรับปรุงดินในพื้นที่ที่เคยใช้ทำนากุ้งด้วยวัสดุอินทรีย์เพื่อปลูกผักกวางตุ้ง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN
เปรียบเทียบลักษณะบางประการของดินบริเวณริมแม่น้ำชีระยะห่างระหว่าง 5 เมตร และ 20 เมตร
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
 TH  EN
การศึกษาคุณภาพน้ำที่เกิดจากการพังทลายของดินในพื้นที่สูงในแม่น้ำลาวบริเวณตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
 TH  EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลชนิดของเมฆและข้อมูลปริมาณเมฆปกคลุม ต่อปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตภายในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
 TH  EN
ความเร็วลม ทิศทางของลม และชนิดเมฆ บริเวณโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
 TH  EN
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการผลิตาของราชพฤกษ์ (Cassia fisstula Linn.) CAESALPINIACEAE ระหว่างปี 2549 – 2551
โรงเรียนอ่างห้วยยาง
 TH  EN

การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบแบบโปสเตอร์

การศึกษาเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน้ำฝน ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันในกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนรุ่งอรุณ
 TH  EN
การพยากรณ์อากาศจากการสังเกตเมฆ
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
 TH  EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypt) และยุงลายสวน (Ae. Albopictus) กับสภาพอากาศ ในตำบลกำพวน จังหวัดระนอง
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
 TH  EN
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของแย้
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
 TH  EN
ผลของระบบนิเวศคลองตะกุดต่อการเจริญเติบโตของต้นบอนสู่การพัฒนาขนมจากบอน ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
 TH  EN
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติน้ำและพฤติกรรมของหอยเชอรี่ในอ่างบัว
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินในบริเวณที่มี และไม่มีรังมดคันไฟในสวนปาล์ม (สวนพฤกษศาสตร์)ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 TH  EN
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับการดำรงชีวิตของบึ้ง
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของพืชที่เหมาะสมต่อการป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณริมตลิ่งหน้าโรงเรียนธารทองวิทยา
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของดินบริเวณหมู่บ้านหนองหญ้าลาดและหมู่บ้านซำตารมย์
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
 TH  EN
ศึกษาคุณภาพน้ำในคลองสายทองบริเวณที่มีการทำฟาร์มสุกร บ้านยี่ล้น จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดอบทม
 TH  EN
การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมลำน้ำพรมกับการเกษตรกรรมของชุมชนบ้านพรมใต้ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว
 TH  EN
การศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยของอึ่งอ่างในป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
 TH  EN
การศึกษาการชะล้างพังทลายของดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำของจุดศึกษาที่มีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุม จุดศึกษาที่มีการพัฒนาที่ดิน และจุดศึกษาที่มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 TH  EN
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิในแหล่งน้ำพุร้อน เขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่มีผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โรงเรียนรังษีวิทยา
 TH  EN
การตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใช้ปัจจัยทางด้านชีวภาพและกายภาพบริเวณชุมชนแม่หอพระ-เมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
 TH  EN
การติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของชุมชนบริเวณชุมชนแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
 TH  EN
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมพืชกับคุณสมบัติของดินในป่าชุมชนบ้านซับบอนและบ้านซับอีลุม จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
 TH  EN
เปรียบเทียบคุณสมบัติของดินที่ทำนาได้ตลอดปีกับดินที่ทำนาไม่ได้ผล
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
 TH  EN
การศึกษาการปนเปื้อนของน้ำบ่อตื้น (ความลึกไม่เกิน 30 เมตร) บริเวณอำเภอเมือง เชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 TH  EN
การศึกษาผลของภูมิอากาศและฤดูกาลต่อความหลากหลายของลูกน้ำยุงลายและยุงรำคาญ
โรงเรียนขนอมวิทยา
 TH  EN
การศึกษาผลของภูมิอากาศ และความหลากหลายของปะการังที่ขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลและโรงเรียนวิเชียรมาตุ
 TH  EN
การศึกษาสมบัติของดินบริเวณแปลงเกษตรที่โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 TH  EN
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินและขนาดของหอยกัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
 TH  EN
การปรับปรุงดินบริเวณที่มีน้ำท่วมถึงและการศึกษาคุณภาพของดินในช่วงเวลาของการเพาะปลูกตลอดปี : กรณีศึกษาพื้นที่แปลงเกษตรโรงเรียนธารทองวิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
 TH  EN
การเปรียบเทียบลักษณะบางประการของดินในสนามหญ้าอาคารวิทยาศาสตร์และในสวนป่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนวาปีปทุม
 TH  EN
การปรับปรุงดินในนาข้าว
โรงเรียนชุมชนแม่ข้าวต้มหลวง
 TH  EN
การศึกษาคุณภาพน้ำที่เกิดจากการพังทลายของดินในพื้นที่สูงในแม่น้ำลาวบริเวณตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
 TH  EN