การเลือกจุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ในการเก็บตัวอย่างน้ำที่จะนำมาใช้ในการวิเคระห์ปัจจัยต่าง ๆ ควรเก็บจากจุดเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า  “จุดเก็บตัวอย่างน้ำหรือจุดเก็บน้ำ”  ซึ่งมีวิธีเลือกจุดเก็บตัวอย่างน้ำจืด ดังนี้

1. ถ้าจุดเก็บตัวอย่างน้ำเป็นบริเวณน้ำไหล  เช่น  ลำธารหรือแม่น้ำ ให้เลือกจุดเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่น้ำไหลไม่แรง และไม่เร็วหรือช้าเกินไป

2. ถ้าจุดเก็บน้ำเป็นบริเวณน้ำนิ่ง เช่น ในทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำ ควรเลือกจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ใกล้กับทางน้ำไหลออกจากทะเลสาบหรืออยู่ตรงกลางแหล่งน้ำ แต่ให้หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำตัวอย่างใกล้จุดที่น้ำไหลเข้าสู่ทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ำ

3. ในการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ (Macro-Invertebrate) ควรเก็บตัวอย่างใกล้กับจุดเก็บตัวอย่างน้ำ