คุณค่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

im1

คุณค่าต่อนักเรียน

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบจะกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสืบเสาะหาความรู้ในสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งดิน น้ำ อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิตที่ตนเองสนใจ โดยเน้นการสำรวจ การสังเกต การตั้งคำถามวิจัย การสืบค้นข้อมูล การตรวจวัด การวิเคราะห์ การอภิปราย และสรุปผล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักของโลก (ดิน น้ำ อากาศ สิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิต) และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนจะได้พัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเป็นระบบอย่างเป็น องค์รวม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และความตระหนักที่ถูกต้องเหมาะสม

คุณค่าต่อครู/โรงเรียน

ครูผู้สอนและโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านของนักเรียน โดยสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมการเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติในโรงเรียนและในท้องถิ่นได้หลายรูปแบบ เช่น จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม (รายปี) กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หรือนำเนื้อหาบางส่วนบูรณาการเข้าไปกับวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

คุณค่าต่อชุมชน

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ส่งเสริมให้ชุมชนและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน และโลกของเรา รวมถึงรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององค์ประกอบสำคัญของโลก ที่จะต้องร่วมมือป้องกัน อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและของโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป