การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

นักเรียนจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ อันนำไปสู่การตั้งคำถามที่นักเรียนสนใจอยากรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสำคัญในบริเวณนั้น และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบคำถามที่สงสัยในรูปแบบการทำงานวิจัย โดยมีครูคอยกระตุ้นและให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม

เริ่มต้นด้วยการสังเกตธรรมชาติแวดล้อมในบริเวณหนึ่ง ๆ ตั้งคำถามวิจัย เพื่อนำไปสู่การ วางแผนตรวจวัด โดย รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนใจอยากรู้ ศึกษาวิธีการตรวจวัด และเครื่องมือที่จะใช้ตรวจวัด เมื่อวางแผนงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ และรัดกุมแล้ว จึงเริ่มดำเนินการวิจัย เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลผลความสัมพันธ์ สรุปและอภิปรายผล และนำเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยกับผู้อื่น

img3