ทำไมต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

img16

img17

หลายๆ ท่านคงสงสัยว่าทำไมเราจึงต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สาเหตุก็เพราะเรา (มนุษย์) ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสิ่งแวดล้อมนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบใด ๆ ในธรรมชาติย่อมจะมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเรา และในทำนองเดียวกัน ผลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลจากกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ก็มีส่วนสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ในธรรมชาติได้อย่างมากมายและกว้างขวางทั้งในทางบวกและทางลบด้วยเช่นกัน การศึกษาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร จะทำให้เราทราบและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาทั้งในทางบวกและทางลบอย่างไร สิ่งนี้จะเป็นความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์และช่วยให้เราได้พิจารณาว่าเราควรทำสิ่งใดและไม่ควรทำสิ่งใด เพื่อรักษาสภาพที่สมดุลและหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่อาจจะตามมาในภายหลัง