บุคลากร

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ประสานงานโครงการ GLOBE ระหว่างประเทศ (Country Coordinator)

นายวรวรงค์ รักเรืองเดช

ผู้ช่วยอำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้กำกับโครงการ GLOBE

นางปาริฉัตร  พวงมณี

หัวหน้าโครงการ GLOBE

 

ศิริพร
นางสาวสมรศรี กันภัย

ผู้ชำนาญ

นางยุพาพร ลาภหลาย

ผู้ชำนาญ

นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์

ผู้ชำนาญ

นางสาวลลิดา อ่ำบัว

นักวิชาการ

ดร.นิสากรณ์ แสงประชุม

นักวิชาการ

นางสาวศิริพร เหล่าวานิชย์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป