บุคลากร

 

pornpan
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ประสานงานโครงการ GLOBE ระหว่างประเทศ (Country Coordinator)

 

parichat

นางปาริฉัตร  พวงมณี

ผอ.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก

nan
นางนันทิยา  บุญเคลือบ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

pramual
ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

chariya2
รศ.ดร.จริยา  สุจารีกุล

ผู้เชี่ยวชาญ

IMG20140807160714
สมชาย พัฒนาชวนชม

ผู้เชี่ยวชาญ

วรรณา
นางวรรณา  ธรรมพาเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญ

 

ลัดดาวัลลย์ moo pommy staff_aom อุมาพร ศิริพร
นางสาวลัดดาวัลลย์  แสงสำลี นางสาวสมรศรี กันภัย นางยุพาพร ลาภหลาย นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์ ดร.อุมาพร  จารุสมบัติ นางสาวศิริพร เหล่าวานิชย์
ผู้ชำนาญ ผู้ชำนาญ ผู้ชำนาญ ผู้ชำนาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป