Home ข่าวในประเทศ ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553


1

ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัย

ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553

 

1.รายชื่อเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553
2.กำหนดการประชุมค่ายวิจัย
3.ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมแก้เค้าโครงงานวิจัยสำหรับโรงเรียน
4.จดหมายเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
*โปรดเตรียม Notebook (ถ้ามี) และ File เค้าโครงงานวิจัยเพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์

 

2

 

3