Search

Delicious
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1268
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2363
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8881
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16400
mod_vvisit_counterเดือนนี้62581
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว62645
mod_vvisit_counterทั้งหมด3208455
Home ความรู้ ESS คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (รายวิชาเพิ่มเติม)


คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)

รายวิชา วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ


ช่วงชั้นที่ 2 และ 3

เวลา 65-80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมทั้งแนวโน้มต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ในการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ การสังเกต การตั้งคำถามวิจัย  การตั้งสมมติฐาน การวางแผนงานวิจัย และการเขียนเค้าโครงวิจัย  การดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การลงข้อสรุป การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนองานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสาร  ทำงานร่วมกันเป็นทีม และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม