HOME  
  MEDIA

ดิน (Pedosphere/Soil)

น้ำ (Hydrosphere)

บรรยากาศ (Atmosphere)

สิ่งมีชีวิตและสิ่งปกคลุมดิน (Biosphere/Land Cover)

ดิน (SOIL)

ดินจัดเป็นทรัพยากรของโลกที่สำคัญที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรอื่นๆ ดังนี้

1. ดินเป็นแหล่งผลิตปัจจัยทั้ง 4 ของมนุษย์ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งอาจได้มาจากดินทั้งทางตรง และทางอ้อม

2. ดินจัดเป็นเครื่องกรองที่มีชีวิต จึงมีผู้ใช้กำจัดของเสียทั้งของแข็งและของเหลว แล้วกักไม่ให้สารมลพิษ (Pollutant) ตลอดจนเชื้อโรค ลงไปปนเปื้อนน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ดินยังทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายของเสีย เนื่องจากดินมีจุลินทรีย์หลายชนิดอาศัยอยู่ และจุลินทรีย์ดังกล่าวจะทำ หน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆ ได้

3. ดินทำหน้าที่เป็นที่เกาะยึด (Anchorage) ของรากพืช เพื่อยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง เป็นที่เก็บน้ำแก่พืชให้อากาศแก่รากพืช ในการหายใจ และให้ธาตุอาหารแก่พืชเพื่อการเจริญเติบโต ทนทานต่อโรค แมลง และภัยธรรมชาติ

4. ดินเป็นแหล่งผลิตและดูดซับแก็สต่างๆ ในดินมีช่องว่างที่สามารถเก็บกักแก็สต่างๆ ไว้ได้ ส่วนประกอบของอากาศในดินมีสัดส่วน เช่นเดียวกันกับอากาศในชั้นของบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลก

5. ดินเป็นแหล่งวัสดุสำหรับการก่อสร้าง

6. ดินเป็นตัวบ่งประวัติทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทางชีวภาพ และความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต

 

ที่มา: ปรับปรุงจากคู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการของ GLOBE เรื่อง ดิน, 2540. (www.globe.gov)

การเก็บตัวอย่างดิน

(Soil Sampling)

การตรวจวัดอุณหภูมิดิน

(Soil Temperature)

การศึกษาโครงสร้างของดิน

(Soil Structure)

การตรวจวัดความชื้นในดิน

(Soil Moisture)

การตรวจวัดสีดิน

(SOIL COLOR)

การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบสของดิน

(Soil pH)

การตรวจวัดความยึดตัวของดิน

(Soila Consistence)

การตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน

(Soil Fertility)

การตรวจวัดเนื้อดิน

(Soil Texture)

การกระจายช่องอนุภาคดิน

(Partical Size Distribution)
หน้า  1 2
ก่อนหน้า
 
ถัดไป