HOME  
  STUDENT RESEARCH

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

Thailand Junior Water Prize (TJWP)

1.หลักการและเหตุผล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่จากการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ   

 

2.วัตถุประสงค์

       2.1  เพื่อจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับประเทศ

       2.2  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานวิจัย หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมระดับเยาวชน

 

3.กติกาการประกวด

       Thailand Junior Water Prize (TJWP) เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability)  โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีผลลัพธ์ขั้นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/แบบจำลอง/ต้นแบบ  ซึ่งเป็นการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ อาจจะเป็นการประยุกต์แนวคิดที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ และสิ่งสำคัญจะต้องไม่ลอกเลียนแนวความคิดของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีใดๆ

 

4.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

       4.1  นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

       4.2 มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)

       4.3 โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น

       4.4 สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)


5.คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าประกวด

       5.1 เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก

       5.2 เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ

            1) ที่มาของโครงการต้นแบบ

            2) จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด

       5.3 โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตามขั้นตอนการประกวด


width=561

6.การรับสมัคร

        6.1 ใบสมัครการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP)  สามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

              1) โทรสาร (Fax) ที่เบอร์ 02-382-3239

              2) E-mail address: globethailand2015@gmail.com

              3) ดาวโหลดใบสมัครออนไลน์  http://globethailand.ipst.ac.th/

        6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร

              1) แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP)

              2) จดหมายนำส่งผลงานวิจัย รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม

              3) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด/ทีม (ดังภาคผนวก ค)

              4) CD บรรจุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น/ทีม (File Word และ PDF)

        6.3 สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110

        6.4 กรณีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครตามที่กล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด โดยจะแจ้งให้ทราบด้วยวาจาและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามลำดับ

 

7.รางวัล

            เงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร รวมมูลค่า 200,000 บาท

 

TJWP2019BOOK

TJWP2018BOOK  

 TJWP2017BOOK  

 

  TJWP2016BOOK  

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ปี พ.ศ.

ตารางแสดงรายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ปี (ตามที่เลือก)